PoC 2/2018, Beitrag von Thomas Grebe - IT-Revision